Job Vacancies

ตำแหน่งว่าง วันที่ประกาศ 23/10/2021

 ลำดับ ชื่อตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน
 1 Risk Management  กรุงเทพฯ
 2 จนท.ธุรกิจในประเทศ  กรุงเทพฯ
 3 จนท.ตรวจสอบภายใน  กรุงเทพฯ
 4  Programmer  กรุงเทพฯ
 5  จนท.จัดซื้อ  กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  แผนกบุคคลและธุรการ (สำนักงานกรุงเทพฯ)
  489 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
  โทร. 02 294-0071
  E-mail: [email protected] ,[email protected]
  การเดินทาง: รถเมล์สาย 205, ปอ.205, 89, 35
  สถานที่ใกล้เคียง: บริษัท เบนซ์พระราม3 จำกัด
MAP-TPCORP-BKK NewOffice
  สำนักงานศรีราชา 
 โทร. 038-480-004, 038-481-371

Join Us

join-us-01

We, at TPCS, realize the importance of human capital. Our continual growth is derived from the contribution of our people and their spirits. TPCS expects to further expand vertically and horizontally in this experienced field of Textile. If you believe you are up to the challenge and interested in joining us, you can mail in your C.V. or fill out an application.
 
We do welcome foreign experts who are willing to relocate and wish to experience and live in Thailand .
 

 
Application Form

 More Information

jobbkk jobsDB jobthai

จนท.จัดซื้อ

 ตำแหน่ง จนท.จัดซื้อ
 คุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ/เคมีสิ่งทอ/วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
  
คุณสมบัติพิเศษ 1. มีทักษะการประสานงาน การเจรจาต่อรอง และการติดตามงานดี       
2. มีความละเอียด รอบครอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
3. มีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ/ISO 9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีพื้นฐานการใช้งานระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  
 ลักษณะงาน 1. ติดต่อผู้ขาย( Supplier )ทั้งรายเดิมและรายใหม่ ทั้งด้านการซื้อและการพัฒนาสินค้า
2. เจรจาต่อรอง/ตรวจสอบคุมเอกสารให้เป็นตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการซื้อกับผู้ขาย
3. รับใบขอสั่งซื้อ(P/R)จากหน่วยงานผู้ขอสั่งซื้อ
4. ตรวจรายชื่อผู้ขาย(AVL) จัดทำใบสั่งซื้อ (PO.)ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
5. ตรวจสอบสัญญาหรือเงื่อนไขข้อตกลงระหว่างผู้ขาย(Supplier)
6. จัดส่งใบสั่งซื้อ(P/O)
7. กำหนด/บันทึกการส่งมอบสินค้า
8. แจ้งกำหนดส่งมอบสินค้ากับผู้ขอสั่งซื้อ และตรวจสอบสินค้า
9. บันทึก/จัดเก็บเอกสารระบบการจัดซื้อ(P/R,P/O)
10. จัดทำรายงานตามระบบคุณภาพ (ISO)
11. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บัญชีต้นทุน

 ตำแหน่ง บัญชีต้นทุน
 คุณสมบัติ เพศ: หญิง
อายุ: 23-30 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาบัญชี/บัญชีต้นทุน
  
คุณสมบัติพิเศษ 1. มีความรู้การใช้งานระบบบัญชี เช่น SAP Express         
2. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
3. ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมงาน
  
 ลักษณะงาน 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำและคำนวณต้นทุนสินค้า
2. จัดทำและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
3. จัดทำรายงานบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต
4. จัดทำบัญชีราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์
5. จัดทำรายงานต้นทุนมาตรฐาน
6. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

จนท.วิเคราะห์การเงิน


 ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์การเงิน


 คุณสมบัติ

เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา: ปริญญาตรี - โท บัญชี/เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติพิเศษ 1. มีประสบการณ์ การวิเคราะห์โครงการทางด้านการเงิน หรือบัญชี อย่างน้อย 1 ปี           

2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสื่อสารในระดับพอใช้

 ลักษณะงาน
1. ศึกษาและวิเคราะห์โครงงาน/โครงการ ด้านการเงินและบัญชี
2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
               

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท / เลขานุการบริษัท

   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท / เลขานุการบริษัท  
       
   คุณสมบัติ
 
เพศ: ชาย/หญิง  
   

อายุ: 35 ปีขึ้นไป

 
    การศึกษา: ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  หรืออื่นๆ ที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กลต. และ ตลท.  
                    
   คุณสมบัติพิเศษ
1. มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของ กลต. และ ตลท. เป็นอย่างดี
 
2. มีความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ Corporate Laws และ Securities Laws
 
3. มีความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือ
   การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ (Compliance) เป็นอย่างดี
 
4. มีภาวะผู้นำ และมีทักษะด้านการสื่อสาร
 
 
   ลักษณะงาน

1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ ในประเด็นกฎหมายระเบียบปฏิบัติ
และข้อพึงปฎิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ

 
 

2. ดูแลด้านหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์ สนธิ ข้อบังคับทะเบียนผู้ถือหุ้น และ
และใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ

 
  3. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานกำกับ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

 
 

4. ให้ข่าวสารและข้อมูลแก่กรรมการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

 
  5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

 

Operational / Manager Risk Management


 ตำแหน่ง Operational / Manager Risk Management


 คุณสมบัติ

เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 25-30 ปี (Operational) , 30-40 ปี (Manager)
การศึกษา: ปริญญาตรี - โท บัญชี/เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  

 คุณสมบัติพิเศษ 1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดี

2. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1-2 ปี (Operational) ,3-5 ปี (Manager)

3. กรณีมีประสบการณ์ในองค์กรการผลิตที่สามารถพิจารณาความเสี่ยง และ

เข้าใจใน Operational จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 


 ลักษณะงาน
1. set up โครงสร้างและแนวทางปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง
2. จัดทำ Risk Assessment
      

Application Formข้อมูลการสมัคร
วันที่สมัคร 23/10/2021
ตำแหน่งที่สมัคร 1. 2.
ทราบข่าวการสมัครจาก  
วันที่สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้  
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ (ภาษาไทย) * : นามสกุล * :
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) * : นามสกุล * :
เพศ * :
ชาย   หญิง
วันเกิด * :
อายุ : ปี
สัญชาติ * : เชื้อชาติ * : ศาสนา * :
หมายเลขบัตร ประจำตัวประชาน * : วันที่ออกบัตร * :
วันที่หมดอายุ * :
น้ำหนัก * : กิโลกรัม
ส่วนสูง * : เซนติเมตร
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่ เลขที่ : ตรอก/ซอย :
  ถนน : ตำบล/แขวง :
  อำเภอ/เขต : จัวหวัด :
  รหัสไปรษณีย์ :
  โทรศัพท์บ้าน : โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
  อีเมลล์:
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 ที่เดียวกัน   คนละที่กัน 
ที่อยู่ เลขที่ : ตรอก/ซอย :
  ถนน : ตำบล/แขวง :
  อำเภอ/เขต : จัวหวัด :
  รหัสไปรษณีย์ :
สถานะภาพสมรส
 โสด   สมรส   หม้าย   หย่าร้าง 
สถานะภาพทางทหาร
 ผ่านการเกณฑ์เมื่อปี  
 จะเกณฑ์ในปี 
 ได้รับการยกเว้น เพราะ 
ประวัติครอบครัว
ชื่อ บิดา : นามสกุล : อายุ : ปี
อาชีพ : เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ มารดา : นามสกุล : อายุ : ปี
อาชีพ : เบอร์โทรศัพท์ :
ประวัตการศึกษา
ระดับการศึกษา สถานศึกษา ปีการศึกษา ( พ.ศ.) คณะ สาขาวิชา/วิชาเอก เกรดเฉลี่ย
จาก ถึง
ประวัตการทำงาน
ชื่อบริษัท ที่อยู่บริษัท ตำแหน่ง ระยะเวลา เงินเดือน เหตุผลที่ลาออก
จาก ถึง
ความสามารถพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ ระบุว่า พอใช้ / ดี/ ดีมาก
พูด อ่าน เขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็น
 
พิมพ์ดีด
ไทย (คำ/วินาที) อังกฤษ (คำ/วินาที)
 
กิจกรรม/กีฬา/งานอดิเรก
ความสามารถในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ เลขที่ใบขับขี่
รถยนต์ เลขที่ใบขับขี่
การเดินทางไปต่างจังหวัด
ท่านยินดีที่จะเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ เพื่อปฏิบัติงานและ ฝึกอบรมได้หรือไม่ ได้
ไม่ได้ เพราะ
ผลงานหรือเกียรติคุณ
1)  ชื่อผลงาน จากองค์กรหรือสถาบัน ราววัลที่ได้รับ ได้รับเมื่อ
ประวัติการฝึกอบรม
1)  หลักสูตร ระยะเวลา จัดโดย สถานที่
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ : นามสกุล * :
ความสัมพันธ์ : โทรศัพท์ :
สิ่งที่แนบมาด้วย
รูปถ่าย :
ใบแสดงผลการศึกษา/อื่นๆ :
CV/Resume :
 
ป้อนตัวเลขเหมือนด้านบน

 
     
 

จนท.วิศวกรเคมีสิ่งทอ 1 ตำแหน่ง (กบินทร์บุรี)


 ตำแหน่ง จนท.วิศวกรเคมีสิ่งทอ


 คุณสมบัติ

เพศ: หญิง
อายุ: 22-35 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
อื่นๆ: หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
              

 ลักษณะงาน
1. ดูแลและควบคุมเกี่ยวกับระบบการย้อม
2. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
               

จนท.ซ่อมบำรุง จำนวน 6 อัตรา (ศรีราชา)


 ตำแหน่ง จนท.ซ่อมบำรุง


 คุณสมบัติ

เพศ: ชาย
อายุ: 18 ปีขึ้นไป
การศึกษา: ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  

 คุณสมบัติพิเศษ 1. หากประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


 ลักษณะงาน
1. ดูแลและควบคุม Hotoil, Boiler
2. สอบเทียบเครื่องมือวัด
3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
                       

จนท.เทคนิคเครื่องจักร จำนวน 10 อัตรา (ศรีราชา)


 ตำแหน่ง จนท.เทคนิคเครื่องจักร


 คุณสมบัติ

เพศ: ชาย
อายุ: 22 ปีขึ้นไป
การศึกษา: ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
  

 คุณสมบัติพิเศษ 1. หากประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
                  

 ลักษณะงาน
1. เบิกวัตถุดิบ
2. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตาม Order ที่ได้รับ
3. ดูแลและรับผิดชอบสอนงานให้กับพนักงานรายวันที่ประจำเครื่องจักร
4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
               

จนท.วางแผนและคลังสินค้า จำนวน 2 อัตรา (ศรีราชา)


 ตำแหน่ง จนท.วางแผนและคลังสินค้า


 คุณสมบัติ

เพศ: ชาย
อายุ: 22 ปีขึ้นไป
การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  

 คุณสมบัติพิเศษ 1. หากประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
                  

 ลักษณะงาน
1. รับและเบิกจ่ายวัตถุดิบ
2. คีย์เอกสารการรับวัตถุดิบเข้าระบบ
3. ส่งตัวอย่างวัตถุดิบเข้าตรวจสอบ
4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
               

ตำแหน่ง จนท.ตรวจสอบคุณภาพ จำนวน 2 อัตรา (ศรีราชา)


 ตำแหน่ง จนท.ตรวจสอบคุณภาพ


 คุณสมบัติ

เพศ: หญิง
อายุ: 22 ปีขึ้นไป
การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ หรือ วิทยาศาสตร์เคมีสิ่งทอ
  

 คุณสมบัติพิเศษ 1. หากประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
                  

 ลักษณะงาน
1. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
2. ส่งผลทดสอบให้ลูกค้า
3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
               

จนท.ซ่อมบำรุง จำนวน 3 อัตรา (กบินทร์ บุรี)


 ตำแหน่ง จนท.ซ่อมบำรุง


 คุณสมบัติ

เพศ: ชาย
อายุ: 18 ปีขึ้นไป
การศึกษา: ปวส.- ปริญญาตรี สาขา ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิค ช่างยนต์
  

 คุณสมบัติพิเศษ 1. หากประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


 ลักษณะงาน
1. ดูแลและซ่อมบำรุงงานต่างๆ ในโรงงาน
2. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
      

จนท.วิศวกรอุตสาหการ จำนวน 3 อัตรา (กบินทร์ บุรี)


 ตำแหน่ง จนท.วิศวกรอุตสาหการ


 คุณสมบัติ

เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 22-35 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
  

 คุณสมบัติพิเศษ 1. หากประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
                  

 ลักษณะงาน
1. ดูแลและควบคุมเกี่ยวกับระบบการผลิต และวางโครงสร้างระบบโรงงาน
2. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
               

จนท.ตรวจสอบภายใน

   ตำแหน่ง จนท.ตรวจสอบภายใน  
       
   คุณสมบัติ
 
เพศ: ชาย/หญิง  
  อายุ: 23 ปีขึ้นไป  
  การศึกษา:  ปริญญาตรี สาขาบัญชี / ตรวจสอบภายใน  
      
   คุณสมบัติพิเศษ 1. สามารถบันทึกบัญชีรับจ่ายได้ และมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงินบ้าง  
    2. มีทักษะทางด้านการสื่อสาร และสามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี  
    3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์   
       
  ลักษณะงาน
1. จัดทำแนวการตรวจสอบ(Audit Program),รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร
    ที่เกี่ยวข้องในงานตรวจสอบ เพื่อสัมภาษณ์ผู้รับการตรวจ ตาม Audit Program
 
   
2. ประชุมสรุปข้อมูลงานสอบทานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อชี้แจง เสนอแนะ 
    หารือเกี่ยวกับข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการ  
    จัดทำร่างรายงานสรุปผลการสอบทาน เสนอผู้บังคับบัญชา
 
    3. จัดเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น เสนอผู้บังคับบัญชา  
   
4. จัดเตรียมข้อมูลในการหาผู้สอบบัญชี และเปรียบเทียบราคา เพื่อเสนอพิจารณา
    คัดเลือกผู้สอบบัญชี
 
    5. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
          

 

จนท.ประสานงานขาย จำนวน 3 อัตรา (กรุงเทพฯ)


 ตำแหน่ง จนท.ประสานงานขาย


 คุณสมบัติ

เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 22 ปีขึ้นไป
การศึกษา: ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  

 คุณสมบัติพิเศษ 1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Mecrosoft Office ได้ดี

2. มีทักษะทางด้านการสื่อสารดี
                  

 ลักษณะงาน
1. ติดต่อประสานงานระหว่าง Sale - โรงงาน - ลูกค้า
2. เปิด Order และ Key Order
3. เช็คกำหนดการส่งสินค้า และติดตามงานเพื่อให้ทันต่อการส่งมอบให้กับลูกค้า
4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
               

จนท.ธุรกิจในประเทศ

 

 ตำแหน่ง จนท.ธุรกิจในประเทศ
 คุณสมบัติ
 
เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา: ปริญญาตรี ทุกสาขา
  
 คุณสมบัติพิเศษ 1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
2. มีทักษะทางด้านการสื่อสารดี ภาษาอังกฤษพอใช้

3. มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถขับรถยนต์ได้

                  
 ลักษณะงาน 1. ติดต่อหาลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม
2. วางแผน และวิเคราะห์การขาย
3. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
               

 

จนท.เทคนิคคอมพิวเตอร์ (IT Support) จำนวน 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)


 ตำแหน่ง จนท.เทคนิคคอมพิวเตอร์ (IT Support)


 คุณสมบัติ

เพศ: ชาย
อายุ: 22-35 ปี
การศึกษา: ปวส. - ปริญญาตรี สาขา Computer-Electronic
  

 คุณสมบัติพิเศษ 1. หากมีประสบการณ์โดยตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                  

 ลักษณะงาน
1. ติดตั้งโปรแกรม Windows และโปรแกรมอื่นๆ ที่จำเป็น
2. ซ่อมอุปกรณ์ Computer เบื้องต้น
3. แก้ไขปัญหาการใช้งาน และแนะนำการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นให้กับ User
4. ติดตั้งสาย Network และอุปกรณ์ Networking
5. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
               

จนท.ธุรกิจต่างประเทศ

 

   ตำแหน่ง จนท.ธุรกิจต่างประเทศ  
       
   คุณสมบัติ
 
เพศ: ชาย/หญิง  
  อายุ: 25-35 ปี  
  การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
      
   คุณสมบัติพิเศษ 1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี  
    2. มีทักษะทางด้านการสื่อสาร และภาษาอังกฤษดี  
    3. มีประสบการณ์ด้านการขายต่างประเทศอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป  
                        
   ลักษณะงาน 1. ดูแลงานขายต่างประเทศ ติดต่อลูกค้า เสนอสินค้า  
    2. พัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้า, ทำ Quotation  
    3. รับ PO. และติดต่อประสานงานกับโรงงาน  
    4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
                     

 

วิศวกรคอมพิวเตอร์ (System Engineer) จำนวน 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)


 ตำแหน่ง วิศวกรคอมพิวเตอร์


 คุณสมบัติ

เพศ: ชาย/หญิง
อายุ: 22-30 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  

 คุณสมบัติพิเศษ 1. หากมีประสบการณ์โดยตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
                  

 ลักษณะงาน
1. ติดตั้ง Server ระบบต่างๆ
2. ตรวจสอบและติดตามการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
3. แก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบ Hardware System, Software และ Networking
4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
               

Subcategories