จนท.ตรวจสอบภายใน

   ตำแหน่ง จนท.ตรวจสอบภายใน  
       
   คุณสมบัติ
 
เพศ: ชาย/หญิง  
  อายุ: 23 ปีขึ้นไป  
  การศึกษา:  ปริญญาตรี สาขาบัญชี / ตรวจสอบภายใน  
      
   คุณสมบัติพิเศษ 1. สามารถบันทึกบัญชีรับจ่ายได้ และมีความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงินบ้าง  
    2. มีทักษะทางด้านการสื่อสาร และสามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี  
    3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์   
       
  ลักษณะงาน
1. จัดทำแนวการตรวจสอบ(Audit Program),รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมเอกสาร
    ที่เกี่ยวข้องในงานตรวจสอบ เพื่อสัมภาษณ์ผู้รับการตรวจ ตาม Audit Program
 
   
2. ประชุมสรุปข้อมูลงานสอบทานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อชี้แจง เสนอแนะ 
    หารือเกี่ยวกับข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง รวมถึงการ  
    จัดทำร่างรายงานสรุปผลการสอบทาน เสนอผู้บังคับบัญชา
 
    3. จัดเตรียมข้อมูลและวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น เสนอผู้บังคับบัญชา  
   
4. จัดเตรียมข้อมูลในการหาผู้สอบบัญชี และเปรียบเทียบราคา เพื่อเสนอพิจารณา
    คัดเลือกผู้สอบบัญชี
 
    5. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง