บัญชีต้นทุน

 ตำแหน่ง บัญชีต้นทุน
 คุณสมบัติ เพศ: หญิง
อายุ: 23-30 ปี
การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาบัญชี/บัญชีต้นทุน
  
คุณสมบัติพิเศษ 1. มีความรู้การใช้งานระบบบัญชี เช่น SAP Express         
2. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ
3. ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมงาน
  
 ลักษณะงาน 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำและคำนวณต้นทุนสินค้า
2. จัดทำและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
3. จัดทำรายงานบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต
4. จัดทำบัญชีราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์
5. จัดทำรายงานต้นทุนมาตรฐาน
6. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย