09/11/2559 เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล

เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือก ตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

pdf icon