คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. นางสาวศิริกุล   ธนสารศิลป์    ประธาน
2. นายสุชัย     ณรงคนานุกูล     กรรมการ
3. นายธนวัฒน์   ปูคะวนัช    กรรมการ