คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

1. นางสาวศิริกุล   ธนสารศิลป์    ประธาน
2. นายผดุง   เตชะศรินทร์    กรรมการ
2. นายสุชัย     ณรงคนานุกูล     กรรมการ