ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ในวันที่ 26 เมษายน 2559

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3

1 หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 pdf icon
2 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม) pdf icon
3 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 pdf icon
4 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ pdf icon
5 นิยาม “กรรมการอิสระ” pdf icon
6 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯเสนอชื่อ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น pdf icon
7 ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf icon
8 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม pdf icon
9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf icon
10 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf icon
11 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม pdf icon
12 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก pdf icon
13 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข pdf icon
14 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค pdf icon