10/11/2558 เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ ประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือก ตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

pdf icon