ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 
ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์์ พระราม 3

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 pdf icon
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 pdf icon
สารสนเทศเรื่องการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม และรายการที่เกี่ยวโยงกัน  pdf icon
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน pdf icon
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯเสนอชื่อ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  pdf icon
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  pdf icon
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม  pdf icon
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  pdf icon
แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  pdf icon
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก  pdf icon
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  pdf icon
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค  pdf icon
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)  pdf icon