คณะกรรมการบริหาร

1. นายสุชัย ณรงคนานุกูล ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร กรรมการบริหาร
3. นายวัชระ ภุมรินทร์ กรรมการบริหาร
4. น.ส.รัชนี ลือวิภาสกุล กรรมการบริหาร
5. นายสมนึก ตั้งภักดี กรรมการบริหาร
6. นายชนิน รัตนวิจัย กรรมการบริหาร
7. น.ส.ดารุณี สุโพธิ์ กรรมการบริหาร