ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ในวันที่ 28 เมษายน 2558

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40
ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์์ พระราม 3

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 pdf icon
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 pdf icon
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  pdf icon
นิยาม “กรรมการอิสระ” pdf icon
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯเสนอชื่อ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น pdf icon
ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf icon
เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม pdf icon
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf icon
แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น pdf icon
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม pdf icon
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก pdf icon
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข pdf icon
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค pdf icon
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม) pdf icon