คณะกรรมการบริษัท

1. นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุชัย ณรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ
3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร กรรมการรองผู้จัดการ
4. นายวัชระ ภุมรินทร์ กรรมการ
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการ
6. นายชนิน รัตนวิจัย กรรมการ
7. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ
8. นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช กรรมการอิสระ
9. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ