คณะกรรมการบริษัท

1. นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุชัย ณรงคนานุกูล กรรมการผู้จัดการ
3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร กรรมการรองผู้จัดการ
4. นายวัชระ ภุมรินทร์ กรรมการ
5. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการ
6. นายชนิน รัตนวิจัย กรรมการ
7. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ
8. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์ กรรมการอิสระ
9. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการอิสระ