ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 ในวันที่ 22 เมษายน 2557

 

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39
ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์์ พระราม 3

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 pdf icon
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556  pdf icon

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 

 pdf icon

นิยาม “กรรมการอิสระ”

pdf icon 

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯเสนอชื่อ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

pdf icon 

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

pdf icon 

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม 

pdf icon 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

pdf icon 

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

pdf icon 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

pdf icon 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก 

pdf icon 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

pdf icon 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

pdf icon 

แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม) 

pdf icon