ช่องทางร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร  เสนอแนะและร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และ/ หรือต่อคณะกรรมการ รวมทั้งร้องเรียนในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยติดต่อมาที่  คณะกรรมการบริหาร โดยผ่านเลขานุการบริษัท E-mail : secretary@tpcorp.co.th  

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท