การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
(แทน ฉบับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7 /2545 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545)

FULL-TH

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

1. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์

3. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

4. การต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น

5. การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

6. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

7. ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

1. ความรับผิดชอบในหน้าที่

2. การดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

3. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

4. การวินิจฉัยข้อสงสัย